top of page
SplashScreen S3 4K - 220719 Without Logo.png

더 샌드박스(The Sandbox)는 메타버스 플랫폼입니다.  경제가 구축된 가상세계에서 진정한 메타버스를 경험해보세요.

펀드

메타버스로 떠나는 이주 지원 프로그램

fund_bnr.jpg
robot

메타버스

line_.png

더 샌드박스는 이더리움 블록체인 상에서
플레이어들이 복셀
(Voxel) 게임 경험을 직접 만들고,
소유하고, 이를 수익화 할 수 있는 가상 세계입니다.

circle.png
metaverse.gif
land.png

랜드 (LAND)

line_.png

랜드(LAND)에서 경험을 만들고 , 이벤트를 개최하고,
친구를 초대해 보세요.

NFT

line_.png

NFT (Non-Fungible Token)
고유하고, 나눌 수 없으며, 대체 불가하기 때문에
진정한 디지털 소유권을 행사할 수 있습니다.

nft.png

복스에딧과 게임 메이커

누구나 쉽고 빠르게 창작물을 만들고 소유한다

icon_gamemaker.png
icon_voxedit.png
BG_people.jpg

구성원

​더 샌드박스 코리아

cindy_5_1.JPG

Cindy / 이승희

 • 링크드 인
 • 지저귀다

CEO

jason_2.JPG

Jason / 박제성

 • 링크드 인

LiveOps Lead

jinwoo_2.JPG

Jinwoo / 황진우

 • 링크드 인
 • 지저귀다

Content Incubation Lead

jenny_2.JPG

Jenny / 송지은

 • 링크드 인

Content Production Manager

SeokminJang.png

Seokmin / 장석민

 • 링크드 인

Production & Publishing Manager

chaeyoung.png

Chaeyeong / 이채영

 • 링크드 인

Media Contents Marketing Manager

younghoon_2.JPG

YoungHoon / 강영훈

 • 링크드 인

Partnership Growth Lead

moses_2.JPG

Moses / 임모세

 • 링크드 인
 • 지저귀다

Biz Dev & IP Partnership Lead

yeojin_2.JPG

Yeojin / 김여진

 • 링크드 인

Localization Manager

hyemin_1.JPG

Hyemin / 서혜민

 • 링크드 인

Marketing Manager

WooyoungSong2.png

Wooyoung / 송우영

 • 링크드 인

Voxel Artist

hohyunlee-2.png

Hohyun / 이호현

 • 링크드 인

Biz Dev & IP Partnership
Manager

lowell_2.JPG

Lowell / 정재현

 • 링크드 인
 • 지저귀다

Marketing Lead

jaebum_2.JPG

Jaebum / 이재범

 • 링크드 인

Communication Lead

yuna_2.JPG

Yuna / 탄유나

 • 링크드 인

Office Admin Manager

Unseal-2.png

Unseal / 왕언실

 • 링크드 인

Game Designer

FabioKim-2.png

Fabio / 김봉정

 • 링크드 인

Level Designer

해외 운영팀

yohan_2.JPG

Yohan / 이요한

 • 링크드 인
 • 지저귀다

Global Operations Manager

greg_2.JPG

Greg / 이구헌

 • 링크드 인
 • 지저귀다

Global Operations Manager

​인터뷰

​더 샌드박스 코리아

​이승희 대표이사

line_.png
cindy.gif

빌더 스튜디오

FacBros

line_.png

TDF

line_.png

Ecoverse

line_.png
HipsterSolo.png
ecosystemBG.jpg
240126_TSBKorea_Ecosystem.jpg
BG_ptnr.jpg

파트너사

전세계 협력 브랜드

Snoop_Dogg_logo.png
adidas.png
TheWalkingDead.png
WMG.png
abenged.png
gucci.png
2Logo_richie.png
deadmau.png
atari.png
playboy.png
bayc-footer.png
logo.png
wow.png
Ubisoft_logo_PNG2.png
CoinMarketCap_logo_PNG1.png
Binance_logo_PNG2.png
Lionsgate.png
ledger.png

국내 협력 브랜드

SM Brand Marketing_H.png
뽀로로 로고_REsize.png
cj.png
hana.png
mbc.png
lotteworld.png
channela.png
rkm.png
Symbol_zepeto_gradient4.png
cube.png
anicube.png
sajah_logo_bk.png
k리그.png
cereels.png
AltavaGroup_LogoMark_onLight-2.png
gravity.png
logo_full_light.png
ci_vc_navy.png
sga.png
벡터 고급 개체 복사 9.png
CR_logo_dark_2x.png
fsn.png
Shiftup_logo_c.png
bottom of page